Hana Zagorová - YouTube | Hana Zagorová - Guten Abend, komm herein 1978